forex trading logo

  •  Nyttige artikler

    Her finder du artikler fra andre sejlsports relaterede websider.

billed-5.jpg

annoncører

Hjem Klubben Vedtægter
Vedtægter

 

HUNDESTED MOTOR- OG SEJLKLUB

Nordre Beddingsvej 37

3390 Hundested

  Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

 

VEDTÆGTER FOR HUNDESTED MOTOR- OG SEJLKLUB

 

§ 1. NAVN OG HJEMSTED

Klubbens navn er HUNDESTED MOTOR- OG SEJLKLUB, forkortet HMS. Stiftet 10/4 1970. Dens hjemsted er Hundested og postadresse er Hundested Havn, Nordre Beddingsvej 37, 3390 Hundested, tlf.: 47 98 04 10.

 

§ 2. KLUBBENS FORMÅL

Klubbens for mål er:

  • at skabe interesse for bådsport,

  • at udvikle medlemmernes færdigheder i sejlads, herunder navigation, kapsejlads og bådsport ved afholdelse af kurser/undervisning i praktisk og teoretisk sømandskab,

  • at varetage medlemmernes interesse overfor havnens myndigheder og andre myndigheder og viderebringe disse myndigheders bestemmelser angående relevante forhold til klubbens medlemmer,

  • at drive klubhusfunktion til gavn for medlemmerne, samt at arrangere møder, sammenkomster, foredrag og fester, som kan medvirke til fremme af foranstående formål.

 

§ 3. MEDLEMSKAB AF ORGANISATION

Hvis klubben er tilsluttet union eller forbund, er den til enhver tid underkastet disses love og bestemmelser. Pr. 17/4 2000 – er klubben optaget under Dansk Sejlunion og undergivet dennes love og bestemmelser.

 

§ 4. STANDER OG EMBLEM

Standeren er hvid med rød kant og påtrykt bogstaverne HMS i rødt samt Hundesteds byvåben i blåt og gult.

 

§ 5. OPTAGELSE AF MEDLEMMER

Nye medlemmer optages efter skriftlig ansøgning til bestyrelsen. Bestyrelsen afgør, om optagelse kan finde sted. Såfremt optagelse ikke godkendes, er bestyrelsen ikke forpligtet til at give en begrundelse for afslaget.

 

§ 6. MEDLEMSKATEGORIER

A-MEDLEM: A-MEDLEMSKAB kan ansøges af enhver, der er fyldt 18 år, og dækker pågældendes ægtefælle/samlever.

Rettighed: 1 stemme og valgbarhed til bestyrelses-/udvalgsposter (jf. § 10).

 

B-MEDLEM: A-medlemmer, der er fyldt 65 år, kan på medlemmets anmodning overgå til B-MEDLEMSSKAB, dækker pågældendes ægtefælle/samlever.

Rettighed: 1 stemme og valgbarhed til bestyrelses-/udvalgsposter (jf. § 10).

 

PASSIVT MEDLEM: PASSIVT MEDLEMSKAB kan ansøges af enhver, der er fyldt 18 år, og dækker pågældendes ægtefælle/samlever.

Rettighed: Ingen stemmeret og ikke valgbarhed til bestyrelses-/udvalgsposter.

JUNIOR MEDLEM: JUNIOR-MEDLEMSSKAB kan ansøges af enhver under 18 år. Optagelse kræver skriftligt samtykke fra forældre/værge. Juniormedlemskab ophører ved det fyldte 18. år.

Rettighed: Ingen stemmeret, ikke valgbarhed til bestyrelses-/udvalgsposter.

 

ÆRESMEDLEM: Bestyrelsen er bemyndiget til efter enstemmig beslutning at indstille medlemmer, som klubben ønsker at vise opmærksomhed for virke til gavn for HMS, til klubbens ærestegn. Tildeling besluttes af generalforsamlingen og kræver 2/3 af de afgivne stemmer for tildeling. Indehavere af ærestegnet betragtes som æresmedlemmer og er kontingentfri.

Spørgsmålet om tildeling af ærestegn kan ikke gøres til genstand for diskussion på en generalforsamling.

Rettighed: 1 stemme.

 

§ 7. KONTINGENT OG INDSKUD

Regnskabet følger kalenderåret.

Kontingent opkræves helårsvis forud.

Indskud og kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling. Kontingent forfalder til betaling inden den 31. januar og opkræves ved udsendelse af påkrav.

Ved manglende indbetaling rykkes der skriftligt med 8 dages varsel inden fortabelse af medlemsrettighederne.

Eventuel genoptagelse af medlemskab kan kun ske, når restancen er afviklet, men ansøgningen behandles i henhold til § 5.

Bestyrelsen er bemyndiget til i særlige tilfælde at nedsætte eller fritage enkelte medlemmer for kontingent.

 

§ 8. MEDLEMSRETTIGHEDER

Alle medlemmer har ret til at bære klubbens emblem.

Medlemmer, der er fartøjsejere /-brugere, har tillige ret til at føre klubbens stander på et fartøj under medlemmets kommando.

Alle medlemmer har ret til at deltage i generalforsamlinger, klubarrangementer og brug af klubhus, jf. de til enhver tid gældende regler herfor.

 

§ 9. UDMELDELSE OG EKSKLUSION

STK. 1. UDMELDELSE:

Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til klubbens postadresse med mindst 14 dages varsel, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til klubben frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning.

Medlemmet har krav på skriftlig bekræftelse.

Betalt kontingent og indskud kan ikke kræves tilbagebetalt.

STK. 2. EKSKLUSION:

Bestyrelsen er bemyndiget til at ekskludere medlemmer, hvis vægtige grunde taler herfor, og der i bestyrelsen er 2/3 flertal herfor. Medlemmet skal inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar.

Et ekskluderet medlem fortaber med øjeblikkelig virkning alle sine medlemsrettigheder. Medlemmet har krav på skriftlig underretning.

En eksklusion kan af medlemmet kræves forelagt den førstkommende ordinære general-forsamling under et særskilt punkt på dagsordenen, og afstemningen skal da foregå skriftligt.

Et af bestyrelsen ekskluderet medlem skal underrettes om behandlingen af eksklusionen på en ordinær generalforsamling med mindst 3 døgns varsel.

Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver 2/3 af de afgivne stemmer for eksklusion.

Et medlem som er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages på ny som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning.

 

§ 10. GENERALFORSAMLING OG VALG

Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.

Den ordinære generalforsamling afholdes i første kvartal hvert år og indkaldes med mindst 14 dages skriftlig varsel, med den fastsatte dagsorden.

Forslag, som ønskes behandlet under indkomne forslag, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag vil senest 4 dage inden generalforsamlingen være til gennemsyn ved opslag i klubben.

Klubbens reviderede regnskab vil ligeledes være til gennemsyn senest 4 dage inden generalforsamlingen ved opslag i klubben.

Stemmeret har alle medlemmer jf. § 6, som har været medlemmer af klubben i de seneste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

 

DAGSORDEN:

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget

for det kommende år.

4. Behandling af evt. indkomne forslag.

5. Fastsættelse af kontingent mv.

a. Fastsættelse af medlemskontingenter

b. Fastsættelse af indskud

6. Valg:

a. valg af formand (ulige år).

b. valg af kasserer (lige år).

c. valg af klubhusformand (ulige år).

d. valg af bestyrelsesmedlemmer.

e. valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

f. valg af minimum 3 personer til Festudvalget.

g. Valg af 2-4 personer til Sejladsudvalget.

h. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.

7. Eventuelt

§ 11. GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE MV.

Bestyrelsen leder valget af dirigent, som vælges efter forslag mellem de fremmødte, og som ikke må være medlem af bestyrelsen. Dirigenten leder forhandlingerne om dagsordenens øvrige punkter i henhold til § 10, samt i henhold til bestemmelserne i disse vedtægter.

Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig.

Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Dirigenten kan lade foretage skriftlig afstemning. Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis 1 stemmeberettiget medlem ønsker det.

Alle afstemninger vedrørende eksklusion og klubbens opløsning skal foregå efter reglerne herom.

Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer. Referatet fremlægges for medlemmerne på klubbens hjemmeside.

Forandringer i vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

§ 12. EKSTRAORDINÆR GENRALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af et flertal i bestyrelsen, og den skal indkaldes, når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen.

I sidstnævnte tilfælde skal indkaldelsen udsendes senest 8 dage efter anmodningen er modtaget til afholdelse senest en måned efter at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.

Der gælder de almindelige regler for afholdelse af generalforsamling, dog er bestyrelsen bemyndiget til at fremsætte yderligere punkter/forslag til generalforsamlingen.

 

§ 13. BESTYRELSENS MYNDIGHED OG OPGAVER

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold.

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til vedtægterne og efter de af generalforsamlingen givne retningslinjer.

Bestyrelsen er bemyndiget til, hvis den finder det fornødent, at nedsætte udvalg til varetagelse af specielle opgaver, og hertil anvende medlemmer udenfor bestyrelsen, herunder fastlægge regler for disses arbejde.

Ved økonomiske dispositioner, der går ud over den daglige drift, kræves skriftlig accept af såvel kasserer som formand.

I alle sager, der angår køb, salg og pantsætning af løsøre, tegnes klubben af den samlede bestyrelse.

Køb og salg af fast ejendom kan kun vedtages ved en generalforsamlingsbeslutning.

 

§ 14. VALG AF BESTYRELSE OG DENS SAMMENSÆTNING

Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, som består af formand, kasserer, klubhusformand, samt 4 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelse og suppleanter kan kun vælges blandt medlemmer jf. § 6.

Formand og kasserer er skiftevis på valg hvert år for 2 år ad gangen. Klubhusformand og øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen – halvdelen hvert år.

Suppleanter, revisorer, festudvalg og sejladsudvalg vælges for 1 år ad gangen.

I tilfælde af afgang af et bestyrelsesmedlem i en valgperiode, indtræder en suppleant i bestyrelsen efter bestyrelsens valg.

Bestyrelsen konstituerer sig snarest efter generalforsamlingen og fordeler selv posten som næstformand og sekretær mv.

§ 15. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN

Formanden leder bestyrelsens arbejde og forestår forhandlingerne ved dens møder.

I tilfælde af formandens fravær indtræder næstformanden.

Bestyrelsen indkaldes så ofte som formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønsker herom.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden, er til stede. Jf. dog paragraf 9 stk. 2.

Beslutninger tages med almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens, eller i dennes fravær, næstformandens, stemme afgørende.

Sekretæren fører en protokol, som forelægges på efterfølgende møde og godkendes af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

 

§ 16. REVISORER

Generalforsamlingen vælger 2 revisorer samt 1 suppleant for 1 år ad gangen til kritisk revision af klubbens regnskab og kontrol af beholdningernes tilstedeværelse.

Revisionen skal være færdig senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Driftsregnskab og status forsynes med revisionspåtegning.

Revisionspåtegninger skal meddeles generalforsamlingen ved regnskabets forelæggelse.

Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til kontrol af regnskaber og beholdninger.

 

§ 17. FESTUDVALG

Generalforsamlingen vælger minimum 3 personer til festudvalget for en periode på 1 år.

Festudvalget kan frit bestemme musik og arrangementer indenfor de af bestyrelsen anviste økonomiske og praktiske rammer, samt form og tekst i indbydelserne.

Festudvalget vælger selv formand, som er ansvarlig overfor bestyrelsen.

Bestyrelsen udpeger selv et bestyrelsesmedlem som repræsentant i festudvalget.

 

§ 18. KLUBBENS OPLØSNING

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en til dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/2 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede. Til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, og forslaget opretholdes, indkalder bestyrelsen til ny ekstraordinær generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages ved simpelt stemmeflertal af de tilstedeværende medlemmer.

I tilfælde af klubbens opløsning skal klubbens midler anvendes til dækning af klubbens evt. gæld. Eventuelt overskydende midler skal anvendes til idealistiske søsportslige formål jf. Dansk Sejlunions standardvedtægter.

Ovenstående vedtægter er besluttet på ordinær generalforsamling den 16. marts 2014.

 

Senest opdateret: Mandag, 27. august 2018 11:50
 

Vejret fra DMI

DMI vejr i Hundested

Få opdaterede vejrudsigter på dmi.dk

Andre vejrtjenester:

FCOO (Danske Forsvar)

YR (Norsk)

Sponsorer

sponsor2 nautisk udstyr lynæs vinderød farvehandel støvsugerposen jp yacht a/s den rullende kalechemager Image Map
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterIdag57
mod_vvisit_counterIgår321
mod_vvisit_counterDenne uge1079
mod_vvisit_counterDenne måned2569

Visitors CounterLeveret af Joomla!. Valid XHTML and CSS.